Výroční zpráva za rok 2013
Překlad názvu: Annual report 2013

Varying Form of Title: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 39972
ISSN: 2336‐3843

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2014
Edition: Edice VÚGTK
Annotation: Výroční zpráva za rok 2013 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK, v.v.i.. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a řešitelských týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK, v.v.i., jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Součástí VÚGTK je Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově, Autorizované metrologické středisko a Akreditovaná kalibrační laboratoř. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2013, zpráva nezávislého auditora k účetní uzávěrce, včetně vyjádření Dozorčí rady a nezávislého auditora k Výroční zprávě. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
The Report of year 2013 describes activities of the VÚGTK and their results. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teams of the institute. Research Departments of the VÚGTK,v.v.i., are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Center including the Surveying Library®, Department of Geodesy and Geodynamics and Department of Metrology and Engineering Geodesy. Part of the VÚGTK,v.v.i., are also Geodetic Observatory Pecný in Ondřejov, the Metrologic Center and the Accredited Calibration Laboratory. Annual report also involves the results of institute´s income statement in year of 2013, Independent auditor's report to the financial statements, Statement of the Supervisory Board and the Independent Auditor's Report to this Annual Report. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added.


Extent: 92 stran
Publication type: výroční zprávy Výroční zprávy
Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/192515/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Annual reports > Annual reports VÚGTK
Strock revision > NRGL
Online Resources

 Record created 2014-07-09, last modified 2019-04-29


Výroční zpráva VÚGTK za rok 2013:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)