Výroční zpráva za rok 2009


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2010
Annotation: Výroční zpráva za rok 2009 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a realizačních týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky s Výzkumným centrem dynamiky Země a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Součástí VÚGTK je Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově a metrologické středisko s akreditací pro kalibrační metrologické práce. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2009, vyjádření Dozorčí rady VÚGTK a auditora k výroční zprávě včetně zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
The Report of year 2009 describes activities and results of the VÚGTK activities. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teams of the institute. Research Departments of the VÚGTK are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Center including the Surveying Library, Department of Geodesy and Geodynamics with Research Center for Earth´s Dynamics and Department of Metrology and Engineering geodesy. The VÚGTK also involves Geodetic Observatory Pecný near Ondřejov and Metrologic Center with accreditation for calibration of metrological works. Annual report also involves the results of institute´s income statement in year of 2009, Board of Supervisors attitude and audit report including final accounts report of external auditor. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added.


Extent: 114 s. : 2 tab., 33 obr., příl.
Bibliography note: public
Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/192529/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK%202009.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Annual reports > Annual reports VÚGTK
Strock revision > NRGL
Online Resources

 Record created 2014-09-03, last modified 2019-04-29


Výroční zpráva VÚGTK za rok 2009:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)