000193220 001__ 193220
000193220 003__ CZ-ZdVUG
000193220 005__ 20190208111319.0
000193220 044__ $$axr
000193220 041__ $$acze
000193220 040__ $$aABC039$$bcze
000193220 1001_ $$aŠafář, Václav
000193220 24510 $$aAlternativní postupy zpracování archivních leteckých snímků
000193220 242__ $$aAlternative methods of processing of archival aerial imagery
000193220 300__ $$a5 stran
000193220 500__ $$aRIV: RIV/00025615:_____/16:N0000007
000193220 5203_ $$9cze$$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., řeší ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, v. v. i., úkol programu EPSILON projektu TH01030216 „Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK“. Článek popisuje postup tvorby programových nástrojů, které povedou k částečně automatizovanému zpracování archivních leteckých snímků s cílem vytvořit ortofoto zachycující terén bezprostředně po ukončení melioračních prací.
000193220 655_4 $$aanotace
000193220 653_0 $$aorthophotos$$ainterpretation of drainage system$$aphotogrammetric technologies
000193220 7001_ $$aTlapáková, Lenka
000193220 7730_ $$92016$$g2016(12), p.253-257$$tGeodetický a kartografický obzor$$x1805-7446
000193220 85640 $$uhttp://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201612.pdf
000193220 85642 $$uhttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F16%3AN0000007%21RIV17-TA0-00025615
000193220 910__ $$aABC039
000193220 980__ $$aclanky_vugtk
000193220 985__ $$asafar
000193220 985__ $$aanotace
000193220 985__ $$ariv
000193220 985__ $$autvar21
000193220 985__ $$adpz