@article{193538,
   author    = "Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
           kartografického, v.v.i.",
   title    = "Z Á P I S č. 07/2018 z jednání Rady VÚGTK,v.v.i.
           (dále jen „Rada“), které se konalo ve dnech
           22.-26.6.2018 formou per-rollam.",
}