Bibliografie VÚGTK
Aproximativní reprezentace Legendreových funkcí prvního a druhého druhu při konstrukci Galerkinovy matice a modelování gravitačního potenciálu Země v systému elipsoidálních souřadnicích
Holota, Petr

Source: Geomatika v projektech 2015 : s. 40-41

Publication type: sbornikove prispevky
Extent2 strany

Annotation:
Similarly as spherical harmonics also ellipsoidal harmonics have a close tie to the method of separation of variables in solving the Laplace partial differential equation. Ellipsoidal harmonics can be taken for a system produced by eigenfunctions connected with the geometry of an ellipsoid. In precise gravity field studies ellipsoidal harmonics are getting importance. This is associated with the need for an effective and transparent representation of the effect of Earth?s global flattening on the solution of problems considered. Problems often discussed concern the representation of Legendre functions of the 1st and the 2nd kind by means of hypergeometric functions and series, the manipulation with these functions and series, stability questions etc. Ellipsoidal harmonics are applied, e.g., in computing the normal gravity. A deeper insight shows that under admissible approximations ellipsoidal harmonics may also be used in practical solutions of other problems important for geodesy. In Podobně jako sférické harmonické funkce i elipsoidální harmonické funkce mají úzký vztah k metodě separace proměnných při řešení Laplaceovy parciální diferenciální rovnice. Elipsoidální harmonické funkce lze chápat jako systém vytvořený vlastními funkcemi spojenými s geometrií elipsoidu. Při přesném studiu zemského gravitačního potenciálu použití elipsoidálních harmonických funkcí nabývá na důležitosti. Jejich aplikace je spojena s potřebou efektivního a transparentního vyjádření vlivu globálního zploštěním Země na řešení studovaných úloh, ale také se dalšími problémy, většinou netriviální povahy. Často diskutované otázky souvisí s reprezentací Legendreových funkcí prvního a druhého druhu pomocí hypergeometrických funkcí a řad, s manipulací s těmito funkcemi a řadami, s otázkami stability apod. Aplikace elipsoidálních harmonických funkcí se, např., uplatnila v úlohách obsahujících přesný výpočet normální tíže. Hlubší pohled ukazuje, že elipsoidální harmonické funkce při určitých přípus

Citation: HOLOTA, Petr a . Aproximativní reprezentace Legendreových funkcí prvního a druhého druhu při konstrukci Galerkinovy matice a modelování gravitačního potenciálu Země v systému elipsoidálních souřadnicích. In: HOLOTA, Petr. Geomatika v projektech 2015. Brno: Tribut EU, 2015, s. 40-41. ISBN 978-80-263-0988-8.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Petr Holota
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-13, last modified 2019-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)