000193612 001__ 193612
000193612 003__ CZ-ZdVUG
000193612 005__ 20190130104605.0
000193612 041__ $$acze
000193612 040__ $$aABC039$$bcze
000193612 1001_ $$aHolota, Petr
000193612 24510 $$aAproximativní reprezentace Legendreových funkcí prvního a druhého druhu při konstrukci Galerkinovy matice a modelování gravitačního potenciálu Země v systému elipsoidálních souřadnicích
000193612 5203_ $$aSimilarly as spherical harmonics also ellipsoidal harmonics have a close tie to the method of separation of variables in solving the Laplace partial differential equation. Ellipsoidal harmonics can be taken for a system produced by eigenfunctions connected with the geometry of an ellipsoid. In precise gravity field studies ellipsoidal harmonics are getting importance. This is associated with the need for an effective and transparent representation of the effect of Earth?s global flattening on the solution of problems considered. Problems often discussed concern the representation of Legendre functions of the 1st and the 2nd kind by means of hypergeometric functions and series, the manipulation with these functions and series, stability questions etc. Ellipsoidal harmonics are applied, e.g., in computing the normal gravity. A deeper insight shows that under admissible approximations ellipsoidal harmonics may also be used in practical solutions of other problems important for geodesy. In
000193612 5203_ $$aPodobně jako sférické harmonické funkce i elipsoidální harmonické funkce mají úzký vztah k metodě separace proměnných při řešení Laplaceovy parciální diferenciální rovnice. Elipsoidální harmonické funkce lze chápat jako systém vytvořený vlastními funkcemi spojenými s geometrií elipsoidu. Při přesném studiu zemského gravitačního potenciálu použití elipsoidálních harmonických funkcí nabývá na důležitosti. Jejich aplikace je spojena s potřebou efektivního a transparentního vyjádření vlivu globálního zploštěním Země na řešení studovaných úloh, ale také se dalšími problémy, většinou netriviální povahy. Často diskutované otázky souvisí s reprezentací Legendreových funkcí prvního a druhého druhu pomocí hypergeometrických funkcí a řad, s manipulací s těmito funkcemi a řadami, s otázkami stability apod. Aplikace elipsoidálních harmonických funkcí se, např., uplatnila v úlohách obsahujících přesný výpočet normální tíže. Hlubší pohled ukazuje, že elipsoidální harmonické funkce při určitých přípus
000193612 655_4 $$aaudiovizuální tvorba
000193612 7730_ $$92015$$dStátní zámek Kozel : Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
000193612 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002193%21RIV16-GA0-00025615
000193612 910__ $$aABC039
000193612 980__ $$aclanky_vugtk
000193612 985__ $$aholota
000193612 985__ $$ariv
000193612 985__ $$autvar23