Bibliografie VÚGTK
Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka
Talich, MilanTyp publikace: audiovizuální tvorba
Rozsah: 33 stran

Anotace:
Chartae-Antiquae.cz is not only a database with digitized old maps, atlases and globes. It is a useful tool providing a new generation of professional services to the general public. It is an expert knowledge system in the form of a web portal. Its main component is a set of online tools for processing, publishing and using old maps, plans, atlases and globes. It includes research results of new digitization techniques and technologies to make old cartographic resources available and used. Currently it contains over 50,000 old maps and 114 3D models of old globes. Chartae-Antiquae.cz není pouze databáze s digitalizovanými starými mapami, atlasy a glóby. Je to užitečný nástroj poskytující novou generaci služeb odborné I laické veřejnosti. Je to expertní znalostní systém ve formě webového portálu, jehož hlavní složkou je sada on-line nástrojů pro zpracovávání, zveřejňování a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Obsahuje výsledky výzkumu nových metod a technologií digitalizace za účelem zpřístupnění a využití starých kartografických zdrojů. V současnosti obsahuje přes 50 tisíc starých map a 114 3D modelů starých glóbů.

Citace: TALICH, Milan. Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka [online]. In: . Zdiby: VÚGTK, 2016 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/web_katedry/gza/dokumenty/KK2016/stvrtok/BLOK_II/Talich.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-04-15, poslední editace 2019-04-15Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)