000193741 001__ 193741
000193741 003__ CZ-ZdVUG
000193741 005__ 20190617095047.0
000193741 041__ $$acze
000193741 040__ $$aABC039$$bcze
000193741 1001_ $$aŠafář, Václav
000193741 24510 $$aBEP VE VÝSTAVBĚ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
000193741 300__ $$a7 stran
000193741 5203_ $$aThe article describes a proposal for the process of creating a BIM Project Execution Plan – BEP (BIM is Building Information Modelling) for transport infrastructure. The article describes the reasons leading to the creation of BEP for each construction of transport infrastructure where the BIM method will be used. The article describes of the personnel, time, data, financial, technological, coordination and organizational links from the building vision to operation and maintenance phases, describing both to determine the responsibilities of the various stakeholders and responsible staff involved in the BIM process.
000193741 5203_ $$aČlánek popisuje návrh procesu vytváření BIM Project Execution Plan - BEP (Building Information Modeling) pro dopravní infrastrukturu. Článek popisuje příčiny vzniku BEP pro každou výstavbu dopravní infrastruktury, kde bude použita metoda BIM. Článek popisuje personální, časové, datové, finanční, technologické, koordinační a organizační vazby mezi vizí budovy a fází provozu a údržby, popisující jak odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran, tak odpovědných pracovníků zapojených do procesu BIM.
000193741 6112_ $$cBrno$$d26.04.2018
000193741 655_4 $$asbornikove prispevky
000193741 7001_ $$aČernota, Pavel
000193741 7001_ $$aPospíšil, Jiří
000193741 7730_ $$92016$$dBrno:Český svaz geodetů a kartografů z.s.,2018.$$gs.57-63$$tGeodézie ve stavebnictví a průmyslu$$z978-80-02-02781-2
000193741 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F18%3AN0000035%21RIV19-MSM-00025615
000193741 910__ $$aABC039
000193741 980__ $$aclanky_vugtk
000193741 985__ $$asafar
000193741 985__ $$ariv
000193741 985__ $$autvar21