Technologie vyhotovení mapy skutečného stavu lokality pozemkové úpravy na základě měření UAS
Kocáb, Milan ; Zaoralová, Jana ; Vilím, David

Anotace: Technological procedure for realization of the map of the actual situation of the land consolidation site based on UAS measurements is used to create a planimetric and altimetry vector file of the land consolidation localities while observing the specific conditions and parameters contained in the "Methodology for determining spatial objects for land consolidation using the UAS system" ", on the creation, content, spatial accuracy and form of processing for the creation of a digital file of the actual location of the site, including controls on the management of the surveying system's quality system. With regard to the specifics of UAS measurement and field surveying, this new technology is an extension of the known surveying methods in the field of photogrammetry to the conditions of practical application for land consolidation. In the area of ​​land surveying and cadastre is a comprehensive regulation base, which is formed under the responsibility of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (Act No. 359/1992 Coll., On Surveying and Cadastre Bodies, as amended), and which creates a methodological basis for surveying which is included in this technology. The new technological procedure specifies the specific requirements contained in the "Methodological Instruction for the Implementation of Land Consolidation", the content, scope, form of processing and acceptance of survey results for the creation of a map of the actual state of the land consolidation site. Technologický postup vyhotovení mapy skutečného stavu lokality pozemkové úpravy na základě měření UAS, slouží k vytvoření vektorového souboru polohopisu a výškopisu lokalit pozemkových úprav při dodržení konkrétních podmínek a parametrů obsažených v „Metodika pro určení prostorových objektů pro pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)", na tvorbu, obsah, prostorovou přesnost a formu zpracování pro vytvoření digitálního souboru skutečného stavu lokality, včetně kontrol řízení systému kvality zeměměřických prací. S ohledem na specifika měření UAS a provádění terénních měřických prací je tato nová technologie rozšířením známých zeměměřických postupů v oblasti fotogrammetrie na podmínky praktického uplatnění pro pozemkové úpravy. V oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí je ucelená předpisová základna, která je tvořena v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů), a která vytváří metodický základ pro zeměměřické činnosti, který je obsažen i v této technologii. Nový technologický postup specifikuje konkrétní požadavky, obsažené v „Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav", na obsah, rozsah, formu zpracování a přebírání výsledků zeměměřických činností pro vytvoření mapy skutečného stavu lokality pozemkových úprav.

Citace: KOCÁB, Milan, Jana ZAORALOVÁ a David VILÍM. Technologie vyhotovení mapy skutečného stavu lokality pozemkové úpravy na základě měření UAS[online]. Česká republika: Výzkumný ústav geografický, topografický a kartografický, v.v.i., 2018. Ověřená technologie [vid. 2019‐11‐25]. Dostupné z:http://bivoj.vugtk.cz/pozemuas/Rok_2018/default.html.

Typ publikace: Ověřená technologie
Odkaz: http://bivoj.vugtk.cz/pozemuas/Rok_2018/default.html

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2019-11-21, poslední editace 2019-11-25


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)