Restricted
Vytvoření softwarového modulu pro alternativní generování virtuálních GNSS RINEX souborů při správě sítě CZEPOS pro uživatelem definovanou polohu
Douša, Jan ; Lyu, Hongbo ; Václavovic, Pavel

Annotation: Real Time Kinematic (RTK) is traditionally used in precision geodetic applications using global navigation satellite systems (GNSS). This is based on observations available from two simultaneously measuring receivers (one reference, the other user) and works reliably if both receivers are within a maximum of 20 km. In such a case, the effect of most systematic measurement errors can be eliminated (or significantly reduced) by means of double-differentiated measurements, the so-called initial integer phase ambiguities can be solved and thus the rapid convergence of the user's position solution can be ensured. However, if the nearest reference station is not available at the required distance, assuming different atmospheric conditions at both stations, the accuracy of differentiated measurements decreases rapidly. In such a case, it is appropriate to use the concept of a virtual reference station (VRS), which uses several nearest reference stations for area modeling of atmospheric parameters and their optimal interpolation to the user's location. The data generated in this way for a specific user represents data from the virtual station again available up to 10 km, and these can again be used directly in the standard RTK supporting rapid convergence of the position solution. The developed module is used to generate GNSS observations VRS in RINEX format for a specific user based on data processing of permanent stations of the CZEPOS network managed by the Land Surveying Office of the Czech Republic. V přesných geodetických aplikacích využívajících globální navigační družicové systémy (GNSS) se tradičně používá metoda Real Time Kinematic (RTK). Tato je založena na observacích dostupných ze dvou simultánně měřících přijímačů (jeden referenční, druhý uživatelský) a funguje spolehlivě, pokud jsou oba přijímače od sebe vzdáleny max do 20 km. V takovém případě lze totiž pomocí dvojitě diferencovaných měření odstranit (či významně redukovat) vliv většiny systematických chyb měření, vyřešit tzv. počáteční celočíselné fázové ambiguity a zajistit tak rychlou konvergenci řešení polohy uživatele. Pokud ovšem nejbližší referenční stanice není dostupná v požadované vzdálenosti, přičemž předpokládáme na obou stanicích odlišné atmosférické podmínky, přesnost diferencovaných měření rychle klesá. V takovém případě je vhodné užít koncept virtuální referenční stanice (VRS), která využívá více nejbližších referenčních stanic k plošnému modelování atmosférických parametrů a jejich optimální interpolaci do místa uživatele. Takto generovaná data pro konkrétního uživatele reprezentují data z virtuální stanice opět dostupné do 10 km, a tyto lze opět využít přímo ve standardním RTK při zachování rychlé konvergence řešení polohy. Vyvinutý modul slouží ke generování GNSS observací VRS ve formátu RINEX pro konkrétního uživatele na základě zpracování dat permanentních stanic sítě CZEPOS spravované Zeměměřickým úřadem České Republiky.

Citation: DOUŠA, Jan, Hongbo LYU a Pavel VÁCLAVOVIC. Vytvoření softwarového modulu pro alternativní generování virtuálních GNSS RINEX souborů při správě sítě CZEPOS pro uživatelem definovanou polohu. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2021.

Publication type: anotace

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Pavel Václavovic
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Douša
Focus on VÚGTK > RIV
Peer-reviewed articles
Annotations

 Record created 2022-06-27, last modified 2022-06-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)