Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii; Vyd. 1.
Hampacher, Miroslav ; Štroner, Martin ; Katedra speciální geodézie. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Signature: 50940
ISBN: 978-80-01-04900-6

Published: Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2011
Annotation: Monografie si klade za cíl ukázat podrobně s odvozeními základní i pokročilé postupy a metody teorie chyb, vyrovnávacího počtu, statistické analýzy přesnosti měření, aproximace dat a dalších metod používaných nejen v oboru inženýrské geodézie. Popisy a odvození jsou doplněny citací literatury, pokud možno původního pramene tak, aby bylo možné případně podrobněji studovat danou problematiku. V první kapitole je úvodem nastíněn důvod vzniku publikace a její souvislost s řešením výzkumného záměru VZ 01 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetická monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“. Rovněž je zde vysvětlena určitá terminologická nestejnorodost publikace. V druhé kapitole jsou shrnuty základy teorie chyb měření počínaje dělením chyb měření přes charakteristiky náhodných veličin a vybraná rozdělení pravděpodobnosti, intervalové odhady, dvou a tří rozměrné chyby až po zákon hromadění středních chyb. Třetí, čtvrtá, pátá a šestá kapitola jsou věnovány vyrovnání měření. První z nich obsahuje popis principu vyrovnání obecně a různé metody vyrovnání s rozdělením podle využití. Čtvrtá kapitola je věnována podrobnému vysvětlení a odvození vyrovnání metodou nejmenších čtverců včetně vyrovnání měření zprostředkujících, podmínkových a kombinovaná vyrovnání včetně vyrovnávání korelovaných měření a výpočtu charakteristik přesnosti. Zmíněny jsou i eliminace neznámých a sekvenční vyrovnání. Pátá kapitola je věnována metodám robustního odhadu (robustním metodám vyrovnání) včetně odvození první robustní metody, tj. Huberova odhadu. Dále jsou uvedeny další využitelné metody založené na úpravě vah (M-odhady) včetně L1 normy a řešení vyrovnání nestejnorodých normálních rovnic včetně řešení výpočtem inverzní matice vhodným pro velké soustavy a včetně algoritmu singulárního rozkladu využívanému vzhledem k vysoké numerické stabilitě. Optimalizaci geodetických sítí je věnována sedmá kapitola, popsány jsou designy 0. až 3. Řádu včetně konkrétní aplikace designu 2. řádu. Osmá kapitola je věnována aproximaci funkčních vztahů od základních algoritmů pro aproximace polynomem a ortogonálním polynomem po aproximace prostorových křivek a těles. Součástí této kapitoly je korelační počet. Testování statistických hypotéz tvoří devátou kapitolu, postupně je popsáno testování typu rozdělení, normality souboru, střední hodnoty a střední chyby, kritéria pro testování opakovaných měření a systematických chyb a další. Desátá kapitola podrobně popisuje rozbory přesnosti v inženýrské geodézii, postupy rozborů přesnosti před, při a po měření pro zajištění kvality geodetických prací, rozbory přesnosti úloh s vyrovnáním, vliv realizace, centrace přístroje a cíle na přesnost měření. Teorie je prakticky aplikována na rozbory přesnosti vytyčení body a vytyčení úsečky. Jedenáctá kapitola je věnována vyrovnání a analýze přesnosti geodetických sítí. Podrobně jsou popsána témata zpracování a analýza přesnosti měření před vyrovnáním, vyrovnání vázané sítě metodou nejmenších čtverců, vyrovnání volné sítě s různými způsoby umístění do prostoru, testování dosažené přesnosti, vyhledávání odlehlých měření, výpočtu parametrů elipsoidu chyb a transformace kovarianční matice souřadnic. V dvanácté kapitole je podán přehled globálních optimalizačních algoritmů zahrnující jak pravděpodobnostní (Monte-Carlo) metody, tak evoluční metody a přímé vyhledávací metody, krátce jsou zmíněny také metody kolektivní inteligence. V závěru publikace jsou tabulky rozdělení a kritických hodnot a věcný rejstřík.
Annotation: Monografie si klade za cíl ukázat podrobně s odvozeními základní i pokročilé postupy a metody teorie chyb, vyrovnávacího počtu, statistické analýzy přesnosti měření, aproximace dat a dalších metod používaných nejen v oboru inženýrské geodézie. Popisy a odvození jsou doplněny citací literatury, pokud možno původního pramene tak, aby bylo možné případně podrobněji studovat danou problematiku. V první kapitole je úvodem nastíněn důvod vzniku publikace a její souvislost s řešením výzkumného záměru VZ 01 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetická monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“. Rovněž je zde vysvětlena určitá terminologická nestejnorodost publikace. V druhé kapitole jsou shrnuty základy teorie chyb měření počínaje dělením chyb měření přes charakteristiky náhodných veličin a vybraná rozdělení pravděpodobnosti, intervalové odhady, dvou a tří rozměrné chyby až po zákon hromadění středních chyb. Třetí, čtvrtá, pátá a šestá kapitola jsou věnovány vyrovnání měření. První z nich obsahuje popis principu vyrovnání obecně a různé metody vyrovnání s rozdělením podle využití. Čtvrtá kapitola je věnována podrobnému vysvětlení a odvození vyrovnání metodou nejmenších čtverců včetně vyrovnání měření zprostředkujících, podmínkových a kombinovaná vyrovnání včetně vyrovnávání korelovaných měření a výpočtu charakteristik přesnosti. Zmíněny jsou i eliminace neznámých a sekvenční vyrovnání. Pátá kapitola je věnována metodám robustního odhadu (robustním metodám vyrovnání) včetně odvození první robustní metody, tj. Huberova odhadu. Dále jsou uvedeny další využitelné metody založené na úpravě vah (M-odhady) včetně L1 normy a řešení vyrovnání nestejnorodých normálních rovnic včetně řešení výpočtem inverzní matice vhodným pro velké soustavy a včetně algoritmu singulárního rozkladu využívanému vzhledem k vysoké numerické stabilitě. Optimalizaci geodetických sítí je věnována sedmá kapitola, popsány jsou designy 0. až 3. Řádu včetně konkrétní aplikace designu 2. řádu. Osmá kapitola je věnována aproximaci funkčních vztahů od základních algoritmů pro aproximace polynomem a ortogonálním polynomem po aproximace prostorových křivek a těles. Součástí této kapitoly je korelační počet. Testování statistických hypotéz tvoří devátou kapitolu, postupně je popsáno testování typu rozdělení, normality souboru, střední hodnoty a střední chyby, kritéria pro testování opakovaných měření a systematických chyb a další. Desátá kapitola podrobně popisuje rozbory přesnosti v inženýrské geodézii, postupy rozborů přesnosti před, při a po měření pro zajištění kvality geodetických prací, rozbory přesnosti úloh s vyrovnáním, vliv realizace, centrace přístroje a cíle na přesnost měření. Teorie je prakticky aplikována na rozbory přesnosti vytyčení body a vytyčení úsečky. Jedenáctá kapitola je věnována vyrovnání a analýze přesnosti geodetických sítí. Podrobně jsou popsána témata zpracování a analýza přesnosti měření před vyrovnáním, vyrovnání vázané sítě metodou nejmenších čtverců, vyrovnání volné sítě s různými způsoby umístění do prostoru, testování dosažené přesnosti, vyhledávání odlehlých měření, výpočtu parametrů elipsoidu chyb a transformace kovarianční matice souřadnic. V dvanácté kapitole je podán přehled globálních optimalizačních algoritmů zahrnující jak pravděpodobnostní (Monte-Carlo) metody, tak evoluční metody a přímé vyhledávací metody, krátce jsou zmíněny také metody kolektivní inteligence. V závěru publikace jsou tabulky rozdělení a kritických hodnot a věcný rejstřík.


Extent: 313 stran
Publication type: monografie
Bibliography note: Obsahuje rejstřík

The record appears in these collections:
Content Characterization > Engineering geodesy
Library VÚGTK > Books

 Record created 2015-09-29, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)