Bibliografie VÚGTK
(Ne)zapomenuté mapy
Drozda, Jiří ; Paulus, Filip ; Steinová, Šárka

Source: Kartografické listy : 25(1) str. 3-11

Extent9 stran

RIV: RIV/00025615:_____/17:N0000050

Fulltext: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL25/1.pdf

Annotation:
So far, the professional and public research focused on the large map units, especially the military mapping. But there are many map units offer much wider application than what was mentioned. It's not just about the only cartographic work but researchers must understand the content and purpose of the map first and then they are able to understand map in context. At the beginning of the 19th century, war losses have shown that victory not only decides on the number of soldiers and military tactics, but for the battle success is important movement of troops and war materials. For this reason, production of Road maps that show the communication in large detail was started. There was not so important accuracy of the map, but the representation of the shape and the distance of each road section and describing of the surrounding infrastructure. The development of Prague as urban agglomerations in the mid-18th century increased the de-mand for quick and cheap supply of goods and building materials. Due to detailed mapping of the Vltava water flow started. Map of the Vltava River has been finished in 1776 and was used almost until the end of 19th century, when due to the promotion of rail transport almost stopped shipping merchandise. One of the most common reasons for the maps production was legal – property controversy. In particular, it was the ownership of the (border) estates, forests or even individual parcels and resolve disputes. Map of the Czech- Bavaria border in the vicinity of the village Kubička (cur-rently defunct commune) from the year 1768 shows a very common problem of borders through the watercourses and the complexity of the solution that continues to the present. Doposud se odborná i laická veřejnost zaměřovala na velká mapová díla, zejména na vojenské mapování. Vedle toho ale existuje mnoho zajímavých map nabízející široké badatelské uplatnění Nejde jen o kartografickou stránku díla, ale badatelé musí nejprve pochopit obsah a účel mapy a pak jsou schopni porozumět mapu v celém jejím kontextu. Na třech mapových dílech ukazujeme jejich badatelský význam i další použití. Silniční mapa - na počátku devatenáctého století, válečné ztráty prokázaly, že o vítězství rozhoduje nejen počet počtu vojáků a vojenská taktika, ale pro úspěch bitvy je neméně důležitý pohyb vojáků a válečného materiálu. Z tohoto důvodu byla zahájena výroba silniční mapy, která zobrazuje komunikace ve velkém detailu. V tomto případě není tak důležitá polohová přesnost mapy, ale vyjádření kvality komunikace, jednotlivé vzdálenosti každé silniční sekce a popis okolní infrastruktury. Říční mapa - rozvoj Prahy jako městské aglomerace v polovině 18 století zvýšil poptávku pro rychlém a levném dodání zboží a stavebních materiálů. To vyprovokovalo podrobné mapování Vltavy jako vodní cesty. Mapa Vltavy byla dokončena v roce 1776 a byla používána téměř až do konce 19. století, kdy železniční doprava téměř vytěsnila dopravu zboží po Vltavě. Hraniční mapa - právní a majetkové důvody byly jedním z nejčastějších podnětů pro výrobu map. Zejména šlo o vlastnictví panství (hranice), lesy či dokonce jednotlivých pozemků a řešení sporů. Mapa trojmezí Česko - Bavorsko v okolí obce Kubička (v současnosti již zaniklá obec) z roku 1768 ukazuje velmi častý problém hranic prostřednictvím vodotečí a složitosti řešení, které má vliv i do současnosti.
Keywords: Historical map ; Roads map ; Border map ; River map ; Maps archive

[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-07-11, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)