@article{193490,
   author    = "Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Dlouhodobá koncepce rozvoje na roky 2018 - 2022",
   year     = "2018",
}