000193737 001__ 193737
000193737 003__ CZ-ZdVUG
000193737 005__ 20190603103734.0
000193737 041__ $$acze
000193737 040__ $$aABC039$$bcze
000193737 1001_ $$aTalich, Milan
000193737 245__ $$aVojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
000193737 300__ $$a29 stran
000193737 520__ $$9cze$$aJsou podány informace o Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz. Diskutovány jsou možné způsoby zpřístupnění starých map, atlasů a glóbů na webovém portále. Přesné georeferencování map je poukázáno na příkladě III. vojenského mapování a Pruské vojenské mapě Saska a Čech. Diskutovány jsou i možnosti využití webových aplikací pro práci se starými mapami.
000193737 520__ $$9eng$$aInformation on the Virtual Map Collection Chartae-antiquae.cz is provided. Discussed are possible ways of making old maps, atlases and globes accessible on the web portal. The precise georeferencing of the digitized old maps is shown on example of the III. Military survey and of the Prussian military map of Saxony and Bohemia. There are also discussed possibilities how to use web applications to work with old maps.
000193737 655_4 $$aaudiovizuální tvorba
000193737 7730_ $$92016$$dZdiby: Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, 2016.
000193737 85642 $$uhttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F16%3AN0000073%21RIV18-MSM-00025615
000193737 910__ $$aABC039
000193737 980__ $$aseda
000193737 985__ $$atalich
000193737 985__ $$autvar23
000193737 985__ $$aanotace