Bibliografie VÚGTK
Mapy obor-specializované mapy jako užité umění
Drozda, Jiří ; Ambrož, Robin ; Steinová, Šárka

Source: Kartografické listy : 25. (2), s. 65-74 ISSN: 1336-5274

Publication type: článek v odborném periodiku
Extent10 stran

Annotation:
Forestry maps are not a matter of the past few decades, but are connected with forestry from the very beginning the formation of foundations of the management of the Czech State. For the registration of matrimonial property regimes and for the valuation of forests it was in addition to set the border and their acreage and the final measurement results was captured in the urban books. These forestry maps later arise to even more specialized map work-maps of game preserves and pheasant house. Game preserves -the phenomenon of human activity in the landscape is most commonly associated with the period of the Baroque era, when the largest expansion of unique representation of hunting infrastructure occurred between forest and park. Perhaps the most prominent site in our territory was the area of Křivoklát. After the purchase of this vast forested estate by a noble family of the Valdstejn in the year 1865, a new phase begun, not only for the residents of the region around the Berounka river, but mainly for the forests. The newly formed Wallenstein Game Preserve in 1713 with an area of nearly 10 thousand hectares was classified among the largest hunting objects of Central Europe. The new game preserve carrying higher expectations for forestry and hunting economy in the whole region. It is these tracks we are able to identify primarily with the old forestry maps. The specifics of these maps we can demonstrate on the example of the map of Lánská Game Preserve, created by splitting of the original "Gig Wallenstein Game Preserve " in 1817. In addition to the unique map of Lánská Game Preserve we present a very specialized map of nibble of Lymantria nuns in the District of St. Elizabeth of the year 1919. This is all the more valuable, that it binds the daily notes from this period written by forester A. Böhm. Lesnické mapy nejsou záležitostí několika posledních století, ale jsou spjaty s lesnictvím od samého počátku formování základů správy českého státu. Pro evidenci majetkových poměrů i pro ocenění lesů bylo třeba kromě vytýčení hranic i zjištění jejich výměry a výsledky měření jsou zachyceny v urbářích. Z těchto lesnických map později vznikají často ještě specializovanější mapová díla – mapy obor. Obory - tento fenomén lidské činnosti v krajině bývá nejčastěji spojován s obdobím baroka, kdy dochází k největšímu rozmachu unikátních reprezentačních loveckých zařízení na přechodu mezi lesem a parkem. Možná nejvýznamnější lokalitou na našem území bylo Křivoklátsko. Po odkoupení tohoto rozsáhlého lesnatého panství šlechtickým rodem Valdštejnů v roce 1865 začíná nová etapa nejen pro obyvatele tohoto kraje kolem řeky Berounky, ale především pro les. Nově vzniklá Velká valdštejnská obora v roce 1713 se s výměrou téměř 10 tisíc hektarů řadila mezi největší lovecké objekty střední Evropy. Vznik obory nesl zvýšené požadavky na lesnické a myslivecké hospodaření v celé oblasti. Právě tyto stopy jsme schopni identifikovat především díky starých lesnických map. Specifika těchto map můžeme demonstrovat na příkladu map z oblasti Lánské obory, která vznikla rozdělením původní „velké valdštejnské obory“ v roce 1817. Kromě unikátních map z oblasti Lánské obory prezentujeme i velmi specializovanou mapu žíru bekyně mnišky v revíru Sv. Alžběta z roku 1919. Ta je o to cennější, že se k ní z tohoto období váže deník lesníka A. Böhma.

Citation: DROZDA, Jiří, Robin AMBROŽ a Šárka STEINOVÁ. Mapy obor-specializované mapy jako užité umění. Kartografické listy. Bratislava: Kartografická společnost, 2018, 25(2), 65-74. ISSN 1336-5274.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-11-11, last modified 2019-11-11Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)