Bibliografie VÚGTK
Smart City to nejsou chytré lavičky, Smart City to je systém!
Drozda, Jiří ; Augustýn, Radek ; Krejčí, Petr ; GeoKarto2018

Published: Zvolen : Kartografická společnost´ Slovenskej republiky , 2018
Source: GeoKarto ISSN: ISSN

Publication type: abstrakt

Annotation:
We currently have everything smart – smart phones, smart benches, smart watches, smart bin, smart parking, smart applications and in Prague we have smart trash cans. In fact, if anything does not have the epithet of "smart" it's seen as outdated, and worn out. The word "smart" becomes a magic formula for most politicians at all levels. But only few of us realize that behind the "cleverness" of most of the "smart" items geospatial information is actually hidden. Smart garbage can is becoming really smart only in the case if information about how it is full together with its geospatial coordinates, is the basis information for the calculations (update) of collecting routes (otherwise it's just a garbage can, who knows just how is full). But it already requires a clear conception of the city development, built infrastructure and clearly setop the cooperation between the municipality and interested companies. Unfortunately for most politicians it takes entire electoral term to understand the term "SmartCity" and that real “SmartCity” is not possible built in two years. We realized that when we build the project "Integration of data from the Internet of Things of the sensor systems into GIS platforms within the SmartCity e-services". The aim of project is to design and test a simple, easy and user-friendly platform for the integration of data from a wide range of sensors, producing a large amount of geo-coding data, which enables highly efficient collection of up-to-date and detailed information about special-interest site, and greatly facilitated the real application of the concept of SmartCity. In our presentation some interesting project outputs and non-traditional solutions to problems that we encountered in the course of the project will be presented. V současné době máme všechno chytré – chytré telefony, chytré lavičky, chytré hodinky, chytré popelnice, chytrá parkoviště, chytré aplikace a v Praze i chytré odpadkové koše. Vlastně pokud něco nemá přídomek „smart“ je to chápáno jako zastaralé a neprogresivní. Slovo „smart“ se stává zaklínadlem pro většinu politiků na všech úrovních. Málo kdo si však uvědomuje, že za „chytrostí“ většiny „smart“ prvků se vlastně skrývá geoprostorová informace. Chytrá popelnice se stává skutečně chytrou až v případě, že informace o jejím zaplnění, společně s jejími geoprostorovými souřadnicemi, je podkladem pro výpočty (aktualizaci) svozových tras kukavozů. Jinak je to vždy jen popelnice, která ví jen jak je zaplněna. Avšak to již vyžaduje jasnou koncepci rozvoje města či obce, vybudovanou infrastrukturu a jasně nastavenou spolupráci mezi magistrátem a zainteresovanými firmami. Bohužel většině politiků trvá celé volební období pochopit výraz „SmartCity“ a že určitě chytré město nejde nevytvořit za dva roky. To jsme si uvědomili při sestavování projektu "Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci SmartCity e-services", jehož cílem je právě navrhnout a otestovat jednoduchou, uživatelsky nenáročnou platformu pro integraci dat ze širokého spektra senzorů, produkujících velké množství geokódovaných dat, která umožní vysoce efektivní sběr aktuálních a detailních informací o zájmové lokalitě a výrazně napomohou reálnému uplatňování konceptu SmartCity. V rámci prezentace budou představeny některé zajímavé výstupy projektu a netradiční řešení problémů, s kterými jsme se v průběhu řešení projektu setkali.

Citation: AUGUSTÝN, Radek, Jiří DROZDA a Petr KREJČÍ. Smart City to nejsou chytré lavičky, Smart City to je systém! In: GeoKarto2018. Zvolen, Slovenská republika: Kartografická společnosť Slovenské republiky, 2018, 1 stran. ISBN 978-80-89060-25-2.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-11-19, last modified 2019-12-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)