Bibliografie VÚGTK
SmartCity bez GeoSpatial nejde
Augustýn, Radek ; Drozda, JiříPublication type: abstrakt
Extent1 stran

Annotation:
The concept of SmartCity has already found its place in many of our cities, its objective is to develop technologies using the modern urban environment, promoting their sustainable economic development while improving the quality of life of their inhabitants. Recently, it started to pervade even into smaller settlements and "Smart" penetrates not only to public transport, energy, waste management, the environment, but also in other areas. However, if the individual "Smart" component will not work on a unified geographic information system of the substrate with a flexible portfolio of cloud, data, sensory and communication technologies, the main objective of the concept of SmartCity will not be populated -provide citizen uniform information interface for a wide range of applications and their simple customization according to the different needs of different target groups of citizens. In the framework of the project "Integration of data from the Internet of Things of the sensor systems in GIS platforms within the SmartCity e-services", which is solved by TC Písek in collaboration with VÚGTK, we created a simple, user-friendly, low platform to integrate data from a wide spectrum sensors, producing a large amount of geo-coding data, which enables highly efficient collection of up-to-date and detailed information about special-interest site, and greatly facilitated the real application of the concept of SmartCity. Koncept SmartCity už našel své místo v řadě našich měst, jeho cílem je s využitím moderních technologií rozvíjet městská prostředí, podporovat jejich udržitelný ekonomický vývoj a zároveň zvyšovat kvalitu života jejich obyvatel. V poslední době se začíná prosazovat i do stále menších sídel a "Smart" proniká nejen do veřejné dopravy, energetiky, odpadového hospodářství, životního prostředí, ale i dalších oblastí. Pokud však jednotlivé "Smart" komponenty nebudou pracovat na jednotném geografickém podkladu s flexibilním portfoliem cloudových, datových, senzorických a komunikačních technologií, nebude naplněn hlavní cíl konceptu SmartCity - poskytovat občanovi jednotné informační rozhraní pro široké spektrum aplikací a jejich jednoduché přizpůsobení dle rozdílných potřeb různých cílových skupin občanů. V rámci projektu "Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci SmartCity e-services", který je řešen TC Písek ve spolupráci s VÚGTK, jsme vytvořili jednoduchou, uživatelsky nenáročnou platformu pro integraci dat ze širokého spektra senzorů, produkujících velké množství geokódovaných dat, která umožní vysoce efektivní sběr aktuálních a detailních informací o zájmové lokalitě a výrazně napomohou reálnému uplatňování konceptu SmartCity.

Citation: AUGUSTÝN, Radek a Jiří DROZDA. SmartCity bez GeoSpatial nejde. 2018.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Researchers > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-11-20, last modified 2019-12-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)