@article{195976,
   author    = "Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
           kartografického, v.v.i.",
   title    = "Z Á P I S č. 10/2019 ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i.
           (dále jen „Rada“), které se konalo dne 30. dubna 2019
           ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech",
}