Cloud platforma pro monitoring a management IoT zařízení
Drozda, Jiří ; Augustýn, Radek

Anotace: The result of the project is the infrastructure IoT Cloud platform for efficient monitoring and management IoT devices, data model and architecture for managed transmission of large data amounts from microelectronic devices and the development of open geographical information system ensuring the operation of map servers to interpret data from these devices. The IoT Cloud platform integrates and interprets data from microcomputer, sensory and IoT platforms, SmartCity applications, connected GIS systems and external data sources. The project also includes the implementation of a web and mobile application to visualize data in the map base and enable users to interact through mobile technologies. Final solution ensures functions for managing individual electronic devices that can be effectively monitored and ensured data availability for named applications at a professional level. Výsledkem projektu je vytvoření infrastrukturální IoT Cloud platformy pro efektivní monitoring a management klíčových IoT zařízení, vytvoření datového modelu a architektury pro řízený přenos velkého objemu dat z mikroelektronických zařízení a vývoj otevřeného geografického informačního systému zajišťujícího provoz mapových serverů pro interpretaci dat z těchto zařízení. Platforma integruje a interpretuje data z mikropočítačových, senzorických a IoT platforem, SmartCity aplikací, napojených GIS systémů a externích datových zdrojů. Součástí projektu je také realizace webové a mobilní aplikace zajišťující vizualizaci dat v mapovém podkladu a umožňující interakci uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.Výsledné řešení přichází s funkcemi pro management jednotlivých elektronických zařízení, která je možné efektivně monitorovat a zajišťovat dostupnost dat pro jmenované aplikace na profesionální úrovni.

Citace: DROZDA, Jiří a Radek AUGUSTÝN. Cloud platforma pro monitoring a management IoT zařízení.[software]. 2019.[cit. 2020-10-06]

Typ publikace: software

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2020-07-21, poslední editace 2020-10-06Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)