Bibliografie VÚGTK
Cloud platforma pro monitoring a management IoT zařízení
Drozda, Jiří ; Augustýn, RadekPublication type: software

Annotation:
The result of the project is the infrastructure IoT Cloud platform for efficient monitoring and management IoT devices, data model and architecture for managed transmission of large data amounts from microelectronic devices and the development of open geographical information system ensuring the operation of map servers to interpret data from these devices. The IoT Cloud platform integrates and interprets data from microcomputer, sensory and IoT platforms, SmartCity applications, connected GIS systems and external data sources. The project also includes the implementation of a web and mobile application to visualize data in the map base and enable users to interact through mobile technologies. Final solution ensures functions for managing individual electronic devices that can be effectively monitored and ensured data availability for named applications at a professional level. Výsledkem projektu je vytvoření infrastrukturální IoT Cloud platformy pro efektivní monitoring a management klíčových IoT zařízení, vytvoření datového modelu a architektury pro řízený přenos velkého objemu dat z mikroelektronických zařízení a vývoj otevřeného geografického informačního systému zajišťujícího provoz mapových serverů pro interpretaci dat z těchto zařízení. Platforma integruje a interpretuje data z mikropočítačových, senzorických a IoT platforem, SmartCity aplikací, napojených GIS systémů a externích datových zdrojů. Součástí projektu je také realizace webové a mobilní aplikace zajišťující vizualizaci dat v mapovém podkladu a umožňující interakci uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.Výsledné řešení přichází s funkcemi pro management jednotlivých elektronických zařízení, která je možné efektivně monitorovat a zajišťovat dostupnost dat pro jmenované aplikace na profesionální úrovni.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-07-21, last modified 2020-07-21Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)