000196050 001__ 196050
000196050 003__ CZ-ZdVUG
000196050 005__ 20210824095637.0
000196050 020__ $$a9788085881462
000196050 041__ $$acze
000196050 040__ $$aABC039$$bcze
000196050 1001_ $$aAmbrož, Robin
000196050 24510 $$aObory a bažantnice$$bOpomíjená hodnota kulturního dědictví
000196050 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2020
000196050 300__ $$a133 stran
000196050 520__ $$aKritický katalog se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře a zůstávají i nadále stranou badatelského zájmu. Obory a obornictví však mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti.$$bcze
000196050 520__ $$aCritical catalogue for the exhibition Game preserve and pheasants - Neglected value of cultural heritage - the exhibition focuses on Game preserve and pheasants, which are now widely understood as wooded fenced areas for breeding and hunting game and remain a side to research interest. However, they have long and rich tradition in our countries. The available professional literature mentions the first mentions of the establishment of a field in our territory already in the second half of the 13th century. The industry boomed between the 15th and 17th centuries and has been maintained to this day.$$beng
000196050 655_4 $$amonografie
000196050 7001_ $$aDrozda, Jiří
000196050 7001_ $$aSteinová, Šárka
000196050 7001_ $$aTuma, David
000196050 85642 $$uhttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F20%3AN0000029%21RIV21-MK0-00025615
000196050 910__ $$aABC039$$b51408
000196050 943__ $$aPolice:studovna
000196050 980__ $$aknihy
000196050 985__ $$adrozda
000196050 985__ $$autvar23