Technologie vyhotovení skutečného stavu železničního svršku v 3D zobrazení s vyznačením všech provozních kategorií objektů
Kocáb, Milan

Annotation: The technology describes new methods of measurement and digital data processing to determine planimetry and elevation of a given railway infrastructure location. Point clouds are then georeferenced into the state coordinate system and the resulting data is used to process a vector image of planimetry and altimetry, including the infrastructure for the operation of the railway line. Technologie popisuje nové postupy měření a digitálního zpracování údajů pro určení polohopisu a výškopisu dané lokality železniční tratě infrastruktury. Mračna bodů se následně georeferencují do státního souřadnicového systému a z výsledných dat se zpracovává vektorový obraz polohopisu a výškopisu včetně infrastruktury pro provoz želeuniční tratě.

Citation: KOCÁB, Milan. Technologie vyhotovení skutečného stavu železničního svršku v 3D zobrazení s vyznačením všech provozních kategorií objektů [online]. Česká republika: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2019. Ověřená technologie [cit. 2020‐09‐12]. Dostupné z: http://bivoj.vugtk.cz/zeleznice/Rok_2019/default.html.

Publication type: ověřená technologie
Link: http://bivoj.vugtk.cz/zeleznice/Rok_2019/default.html

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Kocáb
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2020-10-05, last modified 2020-12-09


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)