Bibliografie VÚGTK
Projektový záměr automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (postup řešení II. fáze IP)
Augustýn, Radek ; Böhm, Ondřej ; Drozda, JiříPublication type: anotace

Annotation:
Proposal of a technical solution of the project leading to the achievement of the set goals. Project plan of II. innovation partnership phase. Document TIRICUZK829 Implementation project, which includes a proposal for the technical solution of the project and the project plan (project outputs, staff capacity, financial budget, schedule including milestones and links, method of project management, cycle of acceptance, control and completion of results). Návrh technického řešení projektu vedoucí k dosažení vytyčených cílů. Projektový plán II. fáze inovačního partnerství. Dokument TIRICUZK829 Implementační projekt, který zahrnuje návrh technického řešení projektu a projektový plán (výstupy projektu, personální kapacity, finanční rozpočet, harmonogram včetně milníků a návazností, způsob řízení projektu, cyklus přebírání, kontroly a dopracování výsledků).

Citation: AUGUSTÝN, Radek, Ondřej BÖHM a Jiří DROZDA. Projektový záměr automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (postup řešení II. fáze IP). 2020.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2021-08-18, last modified 2021-08-23Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)