Software pro zasílání dat o plánovaných a realizovaných úkolech při údržbě a provozu infrastruktury železniční tratě
Kocáb, Milan ; Zaoralová, Jana ; Vilím, David

Annotation: Veškeré plánované technicko-bezpečnostní prohlídky a plány údržby jsou uloženy v databázi informačního systému Doprava. Pro práci s databází byl naprogramován nový modul do aplikačního SW s názvem Doprava. Práce se SW je obsahem příručky k programu. Všechny údržbářské práce jsou prostorově vymezeny v přehledové mapě, kde jsou graficky vyznačeny včetně jejich staničení v kilometrovém údaji na 4 desetinná místa. Veškeré informace o železniční infrastruktuře jsou uloženy v databázi a pro přístup k datům slouží internetový prohlížeč. Systém lze využít na jakémkoliv zařízení podporující internetové prohlížeče. Přístup do IS je zabezpečen přes nastavená oprávnění. Každému uživateli na trati je přiděleno oprávnění podle potřeb pro prohlížení, editaci dat, vkládání nových dat, zpracování dat. All planned technical and safety inspections and maintenance plans are stored in the database of the Transport information system. To work with the database, a new module was programmed into the application software called Transport. Working with SW is the content of the program manual. All maintenance work is spatially defined in an overview map, where they are graphically marked, including their stationing in kilometer data to 4 decimal places. All information about the railway infrastructure is stored in a database and an internet browser is used to access the data. The system can be used on any device that supports Internet browsers. Access to the IS is secured via set permissions. Each user on the track is assigned authorization according to the needs for viewing, data editing, entering new data, data processing.

Citation: KOCÁB, Milan, Jana ZAORALOVÁ a David VILÍM. Software pro zasílání dat o plánovaných a realizovaných úkolech při údržbě a provozu infrastruktury železniční tratě[software]. 2021. Dostupné z: http://bivoj.vugtk.cz/zeleznice/Rok_2021/default.html

Publication type: software
Link: http://bivoj.vugtk.cz/zeleznice/Rok_2021/default.html

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Jana Zaoralová
Focus on VÚGTK > Researchers > Milan Kocáb
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2022-06-20, last modified 2022-06-20


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)